Decyzje środowiskowe

Szybko

Nasz zespół na bieżąco realizuje projekty i zlecenia środowiskowe, bez zbędnego przestoju.

Tanio

Optymalizacje finansowe pozwalają nam na możliwość propozycji ciekawych i dobrze wynegocjowanych cen na rynku.

Prodesjonalnie

Doświadczony zespół od środowiskowych zleceń działający od wielu lat na rynku.

Bardzo duża grupa Przedsiębiorców i Inwestorów planujących rozwój lub rozbudowę swoich firm powinna przed faktyczną realizacją swojego przedsięwzięcia uzyskać szereg decyzji, opinii, zezwoleń i zgód związanych z szeroką pojętą ochroną środowiska. Co do zasady im większa (zarówno w zakresie obszaru jak i skali produkcji) jest dana inwestycja tym większe obowiązki prawne ciążą na przedsiębiorcy. Zagadnienia związane ze środowiskiem w trakcie procesu inwestycyjnego, które należy uregulować to m.in.: opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z jego niezbędnymi załącznikami tj. kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wraz operatem wodnoprawnym; wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla wnioskowanego obszaru w tym także inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia z danego terenu.

Proces opracowywania powyższych dokumentów jest bardzo trudny i czasochłonny, a fakt ten jest spowodowany przede wszystkim wyśrubowanymi kryteriami prawnymi oraz wysokim stopniem skomplikowania opracowań. Wobec powyższego osoby przygotowujące daną dokumentację powinny posiadać wiedzę z zakresu nauk chemicznych, fizyki, botaniki czy hydrologii. Samodzielnie opracowanie dokumentacji (bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy oraz dostępu do specjalistycznych programów komputerowych) bardzo często powoduje liczne uwagi ze strony opiniujących organów a co za tym idzie skutkuje wydłużeniem pozyskanie właściwych decyzji i przeciąga realizację zadania.

W celu przybliżenie zakresów wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, inwentaryzacji przyrodniczej oraz drzew i krzewów poniżej przedstawiono ich skrócony opis:

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wszczęcie procedury administracyjnej rozpoczynającej ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Podstawowy dokument dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Raport ooś

Kluczowy dokument dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Opis fauny i flory na danym obszarze.

Inwentaryzacja dendrologiczna

Szczegółowy typ inwentaryzacji zieleni niezbędnej do wniosku o wycinkę drzew i krzewów

Potrzebujesz oferty? Napisz do nas!